Przejdź do treści

Medycyna pracy

Medycyna pracy

Kompleksowa obsługa zakładów i firm w dziedzinie medycyny pracy

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.) o służbie medycyny pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia i sfinansowania pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy z wybraną placówką medyczną na przeprowadzenie badań profilaktycznych na okres nie krótszy niż rok. Badanie profilaktyczne medycyny pracy polega na sprawdzeniu predyspozycji pracownika do pracy na określonym stanowisku z uwzględnieniem czynników szkodliwych. Opinia lekarska jest wydawana przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania i wydawania stosownych zaświadczeń.

Zakład pracy musi wystawić pracownikowi stosowne skierowanie na badania profilaktyczne. Skierowanie musi zawierać:

• informację o miejscu zatrudnienia
• pieczątkę nagłówkową firmy z numerami NIP i REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia • skierowania (kierownik działu lub specjalista BH)
• informację o stanowisku i rodzaju pracy
• informację o rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne)
• w przypadku osób niepełnosprawnych – informację o grupie inwalidzkiej

Skierowanie

Skierowanie na badanie profilaktyczne jest ważne trzy miesiące od daty wystawienia.
Badania profilaktyczne wykonują jedynie lekarze do nich uprawnieni. Posiadają oni specjalizację z medycyny pracy oraz są wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku. Lekarze medycyny pracy wydają orzeczenia na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U.Nr 69, poz.332.
Ośrodek zapewnia diagnostykę laboratoryjną potrzebną przy przeprowadzaniu badań okresowych oraz świadczenie lekarskich konsultacji specjalistów: neurologa, laryngologa oraz okulisty.

W Ośrodku Diagnostyki Medycznej wykonywane są następujące badania profilaktyczne:

Badania wstępne

Badaniom wstępnym muszą poddać się wszystkie osoby ubiegające się o pracę lub o zmianę stanowiska. Pracownik nieposiadający aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy nie może być dopuszczony do pracy, a odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy spoczywa na pracodawcy.

Badania okresowe

Badaniom okresowym pracownicy muszą poddać się jeszcze przed zakończeniem daty ważności poprzedniego zaświadczenia. Każde zaświadczenie lekarskie musi zawierać datę następnego badania. O dacie kolejnego badania decyduje lekarz profilaktyk w zależności od rodzaju wykonywanej przez zatrudnionego pracy.

Badania kontrolne

Badaniom kontrolnym muszą poddać się pracownicy, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badanie kontrolne może zostać przeprowadzone na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zakończenie leczenia pacjenta.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badaniom sanitarno-epidemiologicznym muszą poddać się osoby, które wykonują taką pracę, w trakcie której może dojść do przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Inne badania z zakresu medycny pracy

1. Badania kierowców – wszystkie kategorie
2. Badania kandydatów do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
3. Badania osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego
4. Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora
5. Badania osób ubiegających się o prawo jazdy

Morskie Świadectwa Zdrowia

Świadectwa zdrowia muszą przedkładać marynarze w żegludze międzynarodowej i śródlądowej oraz do pracy na lądzie. Z reguły marynarzom zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych na obecność alkoholu, narkotyków oraz wirusa HIV. Oferujemy także badania nowoczesną – zalecaną przez UE – metodą wykrywania narkotyków EMIT. Wyniki uzyskane tą metodą są wiarygodne i uznawane na całym świecie.

Pliki do pobrania

Pobierz plik PDF
Pobierz plik PDF
Pobierz plik PDF
Pobierz plik PDF

Chciałbyś zarejestrować się do naszej przychodni?

Przejdź do interesującej Cię sekcji za pomocą przycisków obok. Czekamy na Twój kontakt.

Przejdź do kontaktu

Poznaj listę partnerów, z którymi współpracujemy

Naszymi partnerami od lat są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe Allianz, Compensa i Saltus. Pozostajemy także w bliskiej współpracy z siecią laboratoriów medycznych Synevo.